A. PRZEDMIOT ZASAD ETYKI
B. TREŚĆ I CEL ZASAD ETYCZNYCH

1. DOSTOSOWANIE PRAWA PODSTAWOWEGO

– Praca dzieci,
– Zatrudnienie niepełnosprawnych
– Dyskryminacja
– Nękanie
– Bezpieczeństwo w miejscu pracy

2. WSPARCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

– Środowisko Zasoby ludzkie
LEGALNE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY, USŁUG LUB AKTYWÓW:

3. ETYKA HANDLOWA

– Relacje z klientami i dostawcami Uczciwa konkurencja
– Poszanowanie praw własności przemysłowej osób trzecich

4. ETYKA ZAWODOWA

– Właściwe wykorzystanie aktywów Spółki
– Prywatność informacji
– Konflikt interesów
– Lojalność

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTRZEGANIE KODEKSU ETYCZNEGO I POWIADAMIANIE O NARUSZENIACH
A. PRZEDMIOT ZASAD ETYKI

Platinflex zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie ze wszystkimi krajowymi lub międzynarodowymi przepisami i zasadami obowiązującymi w krajach, w których prowadzi działalność, Kodeksem Etyki Biznesowej Platinflex oraz innymi procedurami i instrukcjami.

B. CEL I ZAKRES ZASAD ETYKI

Celem Kodeksu Etyki jest zapewnienie, że Platinflex działa w ramach prawa krajowego i międzynarodowego. Niniejszy regulamin nie zastępuje innych zasad i procedur aktualnie obowiązujących w Platinflex.
Nie każdy pracownik Platinflex może zawierać umowy, podejmować decyzje lub zawierać inne porozumienia sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Kodeksem Etyki.

1. PRZESTRZEGANIE PODSTAWOWYCH ZASAD

Platinflex przywiązuje szczególną wagę do przestrzegania Praw Człowieka, warunków pracy i kwestii środowiskowych określonych w Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych…


A) PRACA DZIECI:

Platinflex przestrzega przepisów prawa i przepisów krajowych dotyczących zatrudniania dzieci i w każdym przypadku zatrudnianie dzieci poniżej 18 roku życia jest surowo zabronione.
Platinflex zwraca uwagę na swoich dostawców i partnerów, aby wykazywali tę samą wrażliwość.


B) ZATRUDNIENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Platinflex przestrzega przepisów prawa i przepisów krajowych dotyczących pracy osób niepełnosprawnych i uczestniczy w działaniach wspierających ich pracę.


C) DYSKRYMINACJA:

Platinflex przestrzega krajowych przepisów dotyczących dyskryminacji. W szczególności żaden kandydat nie może być pozbawiony bezpośrednio lub pośrednio zatrudnienia, przyjęcia na staż lub możliwości szkolenia w firmie,
-w szczególności wynagrodzenie, wykształcenie, adaptacja, klasyfikacja, awans, rotacja, pochodzenie, rodzina, majątek, przekonania filozoficzne, płeć, orientacja seksualna, wiek, stan rodzinny, genetyka, poglądy polityczne, działalność związkowa, preferencje religijne, wygląd, problemy zdrowotne lub fizyczne niepełnosprawność, możliwa lub prawdopodobna ciąża lub nazwisko – nie może powodować dyskryminacji…


D) NĘKANIE:

Wszyscy pracownicy mają prawo do pracy w zdrowym środowisku, wolnym od molestowania fizycznego i psychicznego, co jest zabronione zgodnie z ustawodawstwem i zwyczajami kraju, w którym Platinflex prowadzi działalność.
Platinflex surowo zabrania swoim pracownikom wszelkiego rodzaju zachowań związanych z molestowaniem fizycznym lub psychicznym, nawet jeśli nie ma relacji podwładny-przełożony.
Wszystkie skargi dotyczące molestowania będą rozpatrywane w sposób poufny. Każdy pracownik, który uważa, że był molestowany, powinien natychmiast powiadomić swojego przełożonego lub bezpośrednio Kierownictwo Zasobów Ludzkich Platinflex. W sprawie zachowania prowadzącego do naruszenia niniejszego przepisu zostanie niezwłocznie wszczęte postępowanie wyjaśniające i oceniające, a Komisja Dyscyplinarna dokona oceny sytuacji.


E) BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY:

Kierując się zasadą szacunku dla swoich pracowników, Platinflex zobowiązuje się do tworzenia środowiska pracy zgodnego z przepisami BHP w celu ochrony zdrowia pracowników.
Pracownicy Platinflex zobowiązują się także do postępowania zgodnie z regulaminami i politykami określonymi przez Spółkę. Pracownicy dbający o bezpieczeństwo i higienę pracy postępują odpowiedzialnie i unikają zachowań, które mogą stwarzać zagrożenie dla miejsca pracy i współpracowników, nawet jeśli nie ma tego w obecnych definicjach.

2. WSPARCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Pracownicy Platinflex postrzegają trwały sukces, firmę i jej reputację jako nierozerwalną całość. Ich ochrona i zapewnienie ciągłości to jedna z zasad, którymi kierujemy się w prowadzeniu biznesu.
Bezpieczeństwo produktów, usług, jakość i zadowolenie klientów to priorytety zgodne z wizją Platinflex.
W tym kontekście najważniejszą etyczną odpowiedzialnością pracowników Platinflex jest zapewnienie produkcji i usług zgodnie ze standardami Firmy, aby utrzymać wiodącą pozycję Platinflex na rynku.


A) ŚRODOWISKO:

Priorytetem Platinflex jest opracowywanie sposobów ciągłego doskonalenia w celu poszanowania i ochrony środowiska.
Pracownicy Platinflex biorą odpowiedzialność za promowanie świadomości ekologicznej, przyjmując politykę środowiskową Spółki jako praktykę biznesową.
Dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normami ISO 14001, Platinflex stawia sobie za cel ochronę środowiska, ograniczanie zużycia surowców i energii, efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz redukcję odpadów na etapach produkcji, dystrybucji, użytkowania i recyklingu. Wszelkiego rodzaju utylizację odpadów postrzega jako utratę zasobów naturalnych i stara się opracować metody zapobiegania zanieczyszczeniom u źródła.
W Platinflex surowo zabrania się wytwarzania lub sprzedaży produktów stwarzających niedopuszczalne ryzyko dla zdrowia ludzkiego i środowiska.


B) ZASOBY LUDZKIE

Wolność słowa i komunikacja wewnętrzna to ważne wartości w Platinflex. Aby poprawić środowisko pracy, angażuje się w rozwój relacji opartych na wzajemnym zaufaniu na wszystkich poziomach, wspierając swoich pracowników w swobodnym wyrażaniu siebie.
Platinflex oczekuje rozwoju odpowiedzialnego dialogu pracodawcy ze swoimi pracownikami. W tym celu Platinflex, jeśli to konieczne, powstrzymuje swoich pracowników od swojej działalności, w granicach przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących informowania i konsultowania pracowników, niezależnie od podwładnych, tablic informacyjnych, spotkań jednostek planujących, spotkań towarzyskich itp., z którymi powiadamia.
Działy kadr w Platinflex wspierają je wewnętrznymi procesami coachingowymi, które odchodzą od tradycji i skupiają się na ludziach. Wychodząc z faktu, że jej najważniejszym kapitałem są Zasoby Ludzkie, przyjmuje zasadę dotykania pracownika, słuchania jego potrzeb i troski. Opierając się na zasadzie, że rozwiązanie umowy o pracę jest ostatecznością (ultima współczynnik), w celu pozyskania pracownika, ujawnienia i rozwoju potencjału pracownika;
Szkolenia i zdobywanie kompetencji,
Posiadanie poczucia odpowiedzialności i zdobywanie umiejętności samodzielnej pracy, Przyczynianie się do ciągłego rozwoju na wszystkich poziomach,
Wspiera jego rozwój takimi elementami, jak rozwój kariery i polityka równości wynagrodzeń.
Zasady te mają zastosowanie do rozwoju wszystkich pracowników Platinflex, niezależnie od statusu i kwalifikacji personelu.

2. ETYKA HANDLOWA

Platinflex, aby kontynuować swoje istnienie; Kontynuując z zyskiem swoją działalność komercyjną, dąży również do tworzenia korzyści dla wszystkich swoich interesariuszy w środowisku społecznym i gospodarczym, w którym się znajduje.
Tworząc tę korzyść, bierze również pod uwagę czynniki społeczne, zarządcze i środowiskowe swojej działalności komercyjnej. Przyjmuje zasadę działania na rzecz dostarczania rzetelnych informacji z uwzględnieniem aktualnych ocen wartościujących społeczeństwo oraz obrotu prawnego.


A) RELACJE Z KLIENTAMI I DOSTAWCAMI

Zabrania się przyjmowania jakichkolwiek prezentów lub premii od klientów lub podprzemysłowców, nawet jeśli mają one wartość symboliczną, niezależnie od ich formy, takiej jak pieniądze, materiały, usługi, rozrywka, podróże i tak dalej.
Zabrania się dokonywania jakichkolwiek płatności, bezpośrednio lub pośrednio, w gotówce lub w inny sposób (takich jak przekupstwo) na rzecz przedstawiciela klienta lub podbranży, w celu zawarcia transakcji lub uzyskania korzyści handlowej lub finansowej.
W żadnym przypadku obecnym lub potencjalnym klientom lub podwykonawcom nie można wręczać prezentów ani pomocy w inny sposób niż symboliczny.
W przypadku Platinflex wybór dostawców dostarczających towary lub usługi powinien opierać się na kryteriach jakości, potrzeb, wydajności i kosztów. Obowiązkiem każdego pracownika Platinflex jest nadanie priorytetu interesom Platinflex w ramach zasad, wybranie najlepszych opcji i uzyskanie najlepszych warunków podczas negocjacji z branżą dostawców, z dala od relacji opartych na przyjaźni lub kryteriów dyskryminacji zabronione przez obowiązujące przepisy.
Żaden pracownik ani menedżer nie może bezpośrednio ani pośrednio inwestować ani pożyczać pieniędzy kapitałowi, spółce dominującej ani spółce zależnej podprzemysłowca powiązanego z Platinflex.
Pracownicy i menedżerowie nie mogą korzystać z tych samych korzyści, jakie przysługują Platinflex dla ich osobistych potrzeb od podprzemysłowców Platinflex, czerpiąc korzyści z pracy w Platinflex.


B.LEGALNE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY, USŁUG LUB AKTYWÓW:

Wykorzystywanie funduszy, usług i aktywów Platinflex do jakichkolwiek nielegalnych lub niewłaściwych celów jest surowo zabronione. Żadna osoba ani organizacja nie może czerpać korzyści z Platinflex poprzez łapówki, prezenty lub w inny sposób. Podobnie żadna osoba ani organizacja krajowa ani zagraniczna nie może przyjmować pieniędzy ani korzyści z naruszeniem prawa.
Platinflex nie może zapewniać pomocy pieniężnej ani usług partiom politycznym, urzędnikom ani kandydatom, nawet jeśli jest to legalne i zgodne z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
Nie można dokonywać żadnych płatności na rzecz żadnej agencji rządowej w celu uzyskania pozytywnego efektu. Zabrania się oferowania prezentów, usług lub zaproszeń pracownikom lub menadżerom tego typu organizacji, gdyż takie zachowanie będzie rozumiane jako próba wywarcia przez Platinflex wpływu na decyzje administracyjne i oficjalne.
Wszystkie aktywa, długi, należności i inne transakcje Platinflex muszą być rejestrowane i przechowywane zgodnie z zasadami rachunkowości i przepisami prawa.
Platinflex ani inne podmioty stowarzyszone nie mogą posiadać ani utrzymywać żadnej formy poufnych lub niezarejestrowanych funduszy lub aktywów.
Dokumenty zawierające taką dokumentację handlową lub finansową powinny w przejrzysty sposób odzwierciedlać wszystkie transakcje księgowe. Żadna płatność, co do której oczekuje się lub wiadomo, że zostanie wykorzystana w całości lub częściowo niezgodnie z celem określonym w dokumencie płatności, nie może zostać zatwierdzona ani zrealizowana. Bez względu na przyczynę, w księgach i rejestrach Platinflex i jej spółek nie można znaleźć żadnych fałszywych lub niemożliwych do udowodnienia kont.


C. UCZCIWA KONKURENCJA:

Platinflex wierzy w ścisłe przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących konkurencji w Unii Europejskiej i innych krajach, w których prowadzi działalność. Mogą istnieć zasady, takie jak umowy, projekty, dostosowania lub skoordynowane prace dotyczące cen, regionów, udziałów w rynku lub klientów, które są zabronione przez przepisy i zasady dotyczące uczciwej konkurencji, zarówno pisemne, jak i niepisane.
Menedżerom i pracownikom Platinflex zabrania się podpisywania takich umów lub porozumień z konkurentami Platinflex.
Platinflex jest wrażliwy na pozyskiwanie informacji o konkurentach poprzez przestrzeganie zasad etycznych. Z tego powodu zachęca swoich pracowników do korzystania z publicznie dostępnych informacji o swojej konkurencji w celu ciągłego doskonalenia działalności Spółki.
Pracownicy Platinflex nie mogą angażować się w działania niezgodne z prawem podczas zbierania informacji o konkurencji. Uczciwość, będąca jedną z głównych zasad Platinflex, nie narusza informacji i bezpieczeństwa konkurencji w sposób sprzeczny z jej przedsiębiorczością i reputacją.


D. POSZANOWANIE PRAW PRZEMYSŁOWYCH OSÓB TRZECICH:

Niezależnie od przypadku konieczności (ryzyko utraty udziału w rynku, możliwości rozwoju działalności, przejęcia zamówienia itp.), publiczne naruszanie praw własności przemysłowej osób trzecich jest przez Platinflex surowo zabronione.


3. ETYKA ZAWODOWA

Platinflex przyjął zasady, które kładą nacisk na cel publiczny, tradycję intelektualną i relacje oparte na zaufaniu oraz kierują pracownikami w podejmowaniu etycznych decyzji.


A) POSZANOWANIE PRAW PRZEMYSŁOWYCH OSÓB TRZECICH:
Pracownicy i menedżerowie Platinflex; Odpowiadają za prawidłowe korzystanie z majątku Spółki, technologii, sprzętu i programów komputerowych, nieruchomości, sprzętu, maszyn i narzędzi, związków chemicznych, surowców i aktywów zamiennych, w tym praw autorskich.
W tym celu pracownicy i menadżerowie Platinflex:
Korzystania ze swoich aktywów zgodnie z zasadami i procedurami Platinflex,
Zapobieganie nieuprawnionemu użyciu przez osoby trzecie (w tym członków rodziny),
Należy go używać szczególnie w dozwolonych obszarach, a jedynie w celach zawodowych w domu,
Przechowywanie wszelkich haseł i kodów w celu uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu do systemu komputerowego Platinflex,
Nie kopiuj programów, procedur, kodów, objaśnień, prezentacji, szkoleń lub programów opracowanych w ramach Platinflex bez zgody jakiejkolwiek upoważnionej osoby,
W przypadku, gdy Platinflex będzie korzystał z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych zgodnie z zasadami korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych i opuści Platinflex z jakiegokolwiek powodu (emerytura, zakończenie umowy lub z innego powodu) bez zachowania kopii, mają obowiązek zwrócić wszystkie dokumenty zawierające informacje poufne wymienione poniżej do działu kadr


B) PRYWATNOŚĆ INFORMACJI:
W Platinflex informacje dotyczące życia prywatnego, ocen wyników, zadań i wynagrodzeń pracowników są ściśle poufne. Dostęp do takich informacji mają wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Podobnie każdy pracownik ma obowiązek chronić poufność swoich danych. Zabrania się sprawdzania danych innych pracowników, chyba że wymagają tego obowiązki służbowe. Z wyjątkiem osób upoważnionych, pracownicy mają dostęp wyłącznie do informacji o sobie.
Żaden pracownik nie może wykorzystywać ani ujawniać informacji poufnych Platinflex, niezależnie od źródła lub sposobu ich uzyskania, w trakcie zatrudnienia lub po odejściu z Platinflex. Naruszenie tej zasady będzie skutkować wszczęciem dochodzenia na mocy prawa pracy lub prawa karnego.
Szczególnie wymienione poniżej; Inne wrażliwe dane, takie jak umowy handlowe Platinflex, ich wyniki i warunki, informacje finansowe Platinflex, koszt jednostkowy, informacje technologiczne, prawa autorskie, programy komputerowe lub sprzęt używany w normalnej działalności biznesowej, są poufne.
Zabronione jest ujawnianie takich informacji bez zgody Dyrektora Generalnego Platinflex.
Osoby, którym kończą się umowy lub które nie są już związane z Platinflex umową o pracę, zobowiązane są do ochrony poufności tych informacji.


C) KONFLIKT INTERESÓW:
Dla pracowników Platinflex istotne jest priorytetowe traktowanie interesów Spółki zgodnie z zasadą uczciwości i rzetelności. Z tego powodu pracownicy unikają sytuacji, które mogą mieć wpływ na ich bezstronność ze względu na ich osobiste interesy.
Rozumie się przez to konflikt interesów; sytuacje, w których pracownik lub jego osoba bliska odniesie korzyść osobistą w wyniku transakcji dokonanej z osobą w Platinflex lub gdy pracownik dokona takiej transakcji z należącą do niego lub kogoś pośrednio firmą, w której on lub osoba krewny ma interesy finansowe.
Pracownik Platinflex, który podejrzewa, że ​​taka sytuacja może mieć miejsce, powinien udać się do przełożonego i wyjaśnić, czy zamierzony zakup nie spowoduje konfliktu interesów.


D) LOJALNOŚĆ:
Pracownicy i menedżerowie Platinflex uczciwie wypełniają swoje obowiązki i obowiązki.
Stanowisko kierownicze w Platinflex oznacza pracę na cały dzień. Tym samym nie wszyscy pracownicy zatrudnieni na stałe lub zarządzający nie mogą podejmować drugiej działalności zawodowej, prowadzić lub zakładać działalności gospodarczej, która wymaga czasu własnego lub służbowego poza obowiązkami określonymi w umowie o pracę.
Ta reguła; Nie obejmuje pracy tymczasowej poza normalnymi godzinami pracy w jakiejkolwiek firmie będącej własnością lub prowadzonej przez współmałżonka lub innego członka rodziny, która nie jest konkurentem Platinflex.


E. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTRZEGANIE KODEKSU ETYKI ORAZ ZGŁASZANIE NARUSZEŃ
Każdy pracownik i menadżer Platinflex ma obowiązek zapoznać się, zrozumieć i stosować niniejszy Kodeks Etyki, w razie potrzeby inne osoby zostaną przypomniane o tych zasadach i zasadach w zależności od ich praca w miejscu pracy. Menedżerowie Platinflex zadbają o to, aby obowiązujące zasady były znane i wdrażane przez wszystkich pracowników.


WYJĄTKI:
pogrubione, lbWyjątki od zasad określonych w Kodeksie etyki lub wynikające z nich można dokonać wyłącznie za pisemną zgodą Dyrektora Generalnego, chyba że określono inaczej.


NARUSZENIE ZASAD:
Śmiało, pracownikom lbPlatinflex zaleca się rozmowę ze swoimi przełożonymi lub zwrócenie się o poradę do Działu Zasobów Ludzkich, jeśli ich zachowanie nie jest zgodne z obowiązującym Regulaminem lub jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości.


ZOBOWIĄZANIE:
pogrubienie, lbPersonel określony przez Dyrektora Generalnego Spółki może zostać poproszony o podpisanie zobowiązania do przestrzegania Kodeksu Etyki podczas ocen rocznych.


OPISY:
pogrubione, lbWszelkie pytania dotyczące interpretacji, zakresu i stosowania Kodeksu Etyki są kierowane do Dyrektora Generalnego Spółki, a wyjaśnienia należy kierować do Działu Zasobów Ludzkich.

SANKCJE:

Naruszenie Kodeksu Etyki może skutkować sankcjami. Może to mieć formę upomnienia odbiorcy lub zwolnienia, w zależności od sposobu i wagi złamania zasad oraz od przepisów obowiązujących w danym kraju.